چکيده
 حماسه‏ ي خونين حسيني
 زندگاني ابومخنف
 مذهب ابومخنف
 نظريات رجاليان عامه درباره‏ي ابومخنف
 شبهات عامي بودن ابومخنف
 مقتل ابومخنف
 ترجمه ‏هاي آن
 استخراج مطالب ابومخنف از تاريخ طبري