چکيده
 واقعه ‏اي بي ‏همتا
 باز ماندگان، نخستين راويان
 نخستين مقتل ‏نگاران
 آميزه نقل و احساس در مقتل ‏نگاري
 بازگشت به مقتل‏ نگاري مستند
 تعارض تحريف‏ گرايي و تاريخ ‏نگاري