اسرار عاشورا (جلد 1 و 2)

مؤلف : سيد محمد نجفى يزدى

 

 فهرست مطالب
 شعر
 مقدمه
 بخش اول : فصل اول : شخصيت شناخته شده سيدالشهداء
 بخش اول : فصل دوم : زمينه هاى قيام يا اسلام و سيدالشهداء
 بخش اول : فصل سوم : دشمن روياروى سيدالشهداء، شناسنامه يزيد ابن معاويه
 اسرار عاشورا
 بخش دوم : فصل اول : مظلوميت و پيروزى
 بخش دوم : فصل دوم : عوامل مؤ ثر در حفظ عاشورا