درسى كه حسين عليه السلام به انسانها آموخت

مولف : شهيد سيد عبد الكريم هاشمى نژاد

فهرست مطالب
موضوع
نهضت كربلا چگونه به وجود آمد؟
بيت المال در حكومت عثمان
حكومت عثمان با مردان خدا چه مى كند؟
استانداران حكومت عثمان
تجاوز عثمان به قوانين عبادى اسلام
مدينه خواستار خلع عثمان است
خليفه با دست پيروانش به قتل مى رسد
على عليه السلام زمامدار مى گردد
بيت المال در حكومت على عليه السلام
على با ستمگران همكارى نمى كند
حكومت امام حسن عليه السلام
برخوردهاى نظامى امام حسن (ع ) با معاويه و سرانجام آن اسرار صلح امام حسن (ع ) وارزيابى آن
تحقيقى در ماهيت صلح امام حسن (ع )
معاويه رهبرى مسلمين را بدست مى گيرد!!!
معاويه مى خواهد نام پيغمبر را دفن كند!
زد و بندهاى سياسى معاويه
معاويه با زبير بيعت مى كند
معاويه مى گويد نقل گفتار پيغمبر غدغن
معاويه سخنان پيغمبر را استهزا مى كند
معاويه بر اين نمونه از مردم حكومت مى كند
معاويه با ميل خود اسلام را نپذيرفت .
معاويه مردان خدا را مى كشد!
فرزند ابوسفيان به مبارزه با على بر مى خيزد.
معاويه براى يزيد بيعت مى گيرد!
يزيد در راس حكومت اسلامى قرار مى گيرد
يزيد از نظر دانشمندان بزرگ اهل سنت
يزيد در ستايش از خمر و غنا شعر مى سرايد
يزيد با پسرِ زياد مى مى نوشد
يزيد الحاد مى ورزد و تكفير مى شود
بى بند و بارى يزيد سر مشق قرار مى گيرد
كاروان مدينه درباره يزيد سخن مى گويد
يزيد عقائد خود را آشكار مى سازد
كشتار، غارتگرى ، تجاوز در مدينه
يزيد خانه خدا را با آتش مى كشد
اين عوامل نهضت حسين (ع ) را ايجاب كرد
آيا حسين عليه السلام مى توانست تسليم گردد؟!
نهضت كربلا ماهيت بنى اميه را برملا ساخت
بخش دوم : بررسى و تحقيق درباره ى سياست نهضت حسين عليه السلام از هنگام حركت ازمدينه تا زمان شهادت آن بزرگوار
سياست و روش خاص نهضت حسين عليه السلام
اولين برخورد حسين عليه السلام با حكومت يزيد
حسين در كنار قبر پيغمبر (ص )
يك سند زنده در باره ى هدف حسين عليه السلام
آيا حسين عليه السلام مى دانست كه كشته مى شود؟
باز هم حسين عليه السلام از هدف خود سخن مى گويد.
حسين در مكه از هدف خود سخن مى گويد.
كوفه از حسين عليه السلام دعوت مى كند
اعزام مسلم يا اولين قدم در راه نهضت
كوفه عهد شكنى مى كند
تاريخ خيانت شريح را فراموش نمى كند.
فرستاده ى حسين از هدف حسين سخن مى گويد
كاروان حسين عليه السلام مكه را ترك مى گويد
نقش عظيم اسراء در نهضت حسين عليه السلام
پند و اندرزهائى كه به حسين عليه السلام مى دادند!!
حسين از شهادت مسلم آگاه مى گردد!
حسين عليه السلام به سرزمين موعود وارد مى شود
اسرار صلح امام حسن عليه السلام و ارزيابى آن
پيام جهانى حسين عليه السلام .
كشتار خونريزى ، جنايت ، غارتگرى
دختر على از آينده ى كربلا سخن مى گويد
كاروان شهادت ماءموريت خود را به پايان رساند
بخش سوم : نقش اسراء در بهره بردارى از نهضت و به ثمر رساندن آن .
قافله اى اسيران يا كاروان تبليغ
دختر على عليه السلام خطابه اى آتشين ايراد مى كند
كاروان اسيران به سوى شام مى رود.
مجلسى كه يزيد را به ننگ مى كشد
خطابه اى آتشين يا محاكمه ى رئيس حكومت
مؤ ثرترين ضربه اى كه بر حكومت يزيد وارد آمد
خطابه ى امام يا صاعقه اى مرگبار بر يزيد.
خطابه اى كه فضاى شام را طوفانى ساخت .
نفرت و انزجار عمومى در شام
يزيد قدرت معنوى حسين عليه السلام را احساس كرد
كاروان اسيران شام را ترك مى گويد
مدينه از حقايقى دردناك آگاه مى شود
راهى كه كاروان تبليغ حسين در مدينه در پيش گرفت
كاروان اسيران رسالت خود را به پايان رساند
از فاجعه خونين طف چگونه بايد بهره برداشت ؟
از مجالس سوگوارى بهتر بهره برداريم .
آيا حسين عليه السلام خود را به هلاكت انداخت ؟
نهضت حسين عليه السلام از نظر رهبران مذهبى ، علمى و سياسى جهان