شهيد مطهرى، پيامهاى عاشورا و خطر تحريف، مرورى دو باره

   الف. آموزه‏هاى قيام حسينى

   استعداد شبيه‏سازى در حادثه عاشورا

   تفسير الگوساز

   درسهاى آموزنده

   1. شخصيت يافتن جامعه اسلامى

   2. احياى امر به معروف و نهى از منكر

   3. شعارهاى حيات بخش

شعارهای عاشوراء

 1. حق گرايى

   2. آزادى و شرافت

   3. دورى از ذلت

   4. اصلاحات اجتماعى

   5. انزجار از دنيازدگى و تظاهر دينى

   ب. خطر تحريف

   تحريف و عوامل آن

   تحريف معنوى

   ج. رسالت علما مسئوليت مردم

   1. مسئوليت مردم

   2. رسالت علما

منابع