نام كتاب :آشناى با اسوه ها (حجر بن عدى)

مؤ لف : جواد محدثى
پيش گفتار
شناخت اجمالى
همپاى حجر، در حوادث تاريخى
در حادثه صفين و نهراوان
در ايام فتنه هاى معاويه
روزگار تاريك
حجر بن عدى و مغيره
حجربن عدى و زياد
به سوى دمشق
در شهادتگاه مرج العذراء
بازتاب شهادت

 

 ..::   بازگشت  ::..