> عاشورا از کلام معصومين

 

امام حسين (ع):

مبادا کاري کني که عذرت بايد به راستي که مؤمن بدي نکند و پوزش نخواهد و منافق پيوسته بدي کند و عذر بخواهد

منبع :  تحت‌العقول       


امام حسين (ع):

از ستم به کسي که در برابر تو ياوري جز خدا ندارد بپرهيز.

منبع :  تحت العقول       


امام حسين (ع):

هرگاه خداوند بخواهد بنده‌اي را به تدريج در عذاب خود فرو گيرد چنان کند که به او نعمت فراوان دهد و توفيق سپاس ندهد.

منبع :  تحت العقول